Selecteer een pagina

Sociale netwerkversterking

Cursisten die je zijn voorgegaan

Cursisten die je zijn voorgegaan

Cursisten die je zijn voorgegaan

Sociale netwerkversterking nieuw met preventie-tool

 

Een goed functionerend sociaal netwerk is belangrijk voor het welzijn van gezinnen.  Het versterken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders, gezinnen en hun omgeving is een belangrijke prioriteit in het Nederlandse jeugdbeleid. Sociale Netwerk Versterking doet beroep op de eigen kracht van de hulpvrager. Hierbij gaat de rol van hulpverlener over in een rol van procesbegeleider. De oplossingen die de cliënt met zijn netwerk bedenkt, sluiten vaak beter aan bij de feitelijke hulp en hebben ook een langere levensduur. Hierin is de grondhouding van de professional van groot belang. De  bewustwording en vanuit visie ontwikkeling oefenen we in het preventief inzetten van het sociale netwerk bij risicovolle gezinssituaties.

 

Doelen:

Na het volgen van deze training:

 • Kunt u de zelfredzaamheid en zelfregie van de cliënt meer bevorderen door het betrekken van het netwerk en preventief inzetten,
 • Weet u hoe u het sociale netwerk van de cliënt kunt activeren,
  uitbreiden c.q. versterken
 • Weet hoe u het Gezinsplan kunt introduceren en hanteren
 • Kunt u gebruikmaken van enkele tools om het netwerk te activeren,
  uit te breiden c.q. te versterken.
 • Weet u wat belangrijk is in de samenwerking met het netwerk en mantelzorgers

 

Programma 

Dag 1 

 • Introductie en interactief netwerken
 • Het belang van het netwerk voor zelfregie en zelfredzaamheid van de cliënt;
 • Grondhouding van de professional en visie-ontwikkeling;
 • Rol van de professional: passend perspectief en houding naar cliënt
  en diens omgeving;
 • Samen met een cliënt diens netwerk analyseren m.b.v. tools en strategieën
  (b.v. ecogram, levenslijn, sociogram, netwerkkaart enz.;
 • Introduceren en toepassen van het Gezinsplan;
 • Fasen/Stappen in netwerkondersteuning;

 

Dag 2

 • Omgaan met vraagverlegenheid van cliënten en handelingsverlegenheid
  van het netwerk;
 • Oefenen/trainen in gespreksvoering van lastige praktijksituaties rond samenwerking met netwerk zoals reageren op weerstand en
  meerzijdig partijdigheid;
 • Praktijkoefeningen a.d.h.v. (eigen) casuïstiek met professionele trainingsacteur.
 • Omgaan met de (on)mogelijkheden van het netwerk
  (familie, vrienden en mantelzorgers);
 • Organiseren familiegesprek /netwerkberaad;
 • Samenwerking met andere betrokken professionals;
 • Communityempowerment: Civil society;
 • Evaluatie en planning borging van de werkwijze.

 

Onderwijsvorm

De training heeft een zeer praktijkgericht karakter met als doel de handelingsgerichtheid van de deelnemer te vergroten. Gekoppeld aan de training wordt er tussentijds en aansluitend intervisie aangeboden.

 

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt  tenminste 4 uur, waarvan ter voorbereiding 2 uur informatie en  literatuurstudie en 2 uur voor de huiswerkopdracht.

PE-punten

7.2 registerpunten  maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen.            22 punten voor cliëntondersteuners, sociaal juridisch dienstverleners en aandachtsfunctionarissen.                                                                                                                         Een geaccrediteerde training voor bij Registerplein geregistreerde gezinshuisouders.

17 Punten  SKJ Kwalitietsregister Jeugd.

 

Doelgroep

Beroepskrachten binnen zorg en welzijn die zich verder willen bekwamen in het activeren, uitbreiden c.q. versterken van het sociale netwerk van cliënten. Het betreft maatschappelijk werkers, welzijnswerkers, WMO-medewerkers, jeugdzorgwerkers (ortho)pedagogen, wijkteams enz.

 

Omvang, data en tijd

Ede 12 oktober en 2 november 2018

Ede 9 februari en 9 maart 2018

 

 

Kosten: per deelnemer € 879,-  vrij van BTW inclusief koffie/thee en lunch.

De training kan ook binnen de eigen setting plaats vinden (in company).            Minimaal 4 dagdelen en maximaal 8 dagdelen van 3 uur, afhankelijk van de vraag. Data, tijden en omvang kunnen in overleg worden bepaald.

Aanmelden of vrijblijvende offerte: Sociale netwerkversterking