Selecteer een pagina

Trainingen

Vergroot je zelfregie

Het programma van Vergroot je Zelfregie op een unieke locatie in Spanje, een plek waar je vanuit rust gaat bezinnen op je plannen voor jouw toekomst. Een heerlijke omgeving om even afstand te nemen van de dagelijkse hectiek. Om individueel en in groepsverband bijzondere momenten te mogen ervaren.

Welke wens heb je in je huidige werk om vitaal aan het werk te blijven?
Hoe vind je een goede balans in werk en privé?
Of droom je er van om helemaal wat anders te gaan ondernemen?

 

Bekijk training

Opstart weekend duurzaam werken

Duurzaam aan het werk

Het programma van Wens naar werkelijkheid is nu ook in Nederland te volgen. Op een unieke locatie, Kasteel de Slangenburg, een plek waar je vanuit rust gaat bezinnen op je plannen voor jouw toekomst. Een heerlijke omgeving om even afstand te nemen van de dagelijkse hectiek. Om individueel en in groepsverband bijzondere momenten te mogen ervaren.

Welke wens heb je in je huidige werk om vitaal aan het werk te blijven?
Hoe vind je een goede balans in werk en privé?
Of droom je er van om helemaal wat anders te gaan ondernemen.

 

Bekijk training

Competentiegericht coachen

Een cursus waarin de volgende onderdelen aanbod komen:

 • Inzicht verkrijgen op de eigen stijl van leiding geven;
 • Wat is competentiegericht coachen;
 • Vergroten van vaardigheden d.m.v. oefeningen
Bekijk training

Vernieuwde training Meldcode Kindermishandeling

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel omtrent de meldcode huiselijk geweld kindermishandeling, welke per 1 juli 2013 ingevoerd wordt. Het ministerie van VWS heeft een nieuw scholingspakket laten ontwikkelen, zodat een ieder die met kinderen of gezinnen werkt zich kan scholen. InCompany is gecertificeerd om deze training voor u uit te voeren.

Bekijk training

De Nieuwe GGZ Herstelgericht werken

Een verdiepende cursus die aansluit op kennis en vaardigheden van de medewerkers binnen de GGZ.  We starten met een training van gespreksvaardigheden, waarbij oplossingsgerichte methode, herstelgericht werken binnen zelforganiserende teams de basis vormen. De overige dagdelen er zal verdere ontwikkeling plaats vinden in de vorm van Werkplaats-bijeenkomsten.

 Opfrissen en verdiepen van de kennis over:

 • Herstelgericht werken;
 • Zelfregie;
 • Presentiebenadering;
 • Oplossingsgericht werken;
 • Zelforganiserende teams;
 • Missie /Visie.
Bekijk training

Gezinscoach / Casemanager

Een specifieke vorm van casemanagement is gezinscoaching. De gezinscoach ondersteunt gezinnen die op meerdere leefgebieden problemen hebben en zo’n zware draaglast ondervinden dat ze die problemen op eigen kracht niet meer op kunnen lossen. Door tijdig het gezin te ondersteunen en de hulpverlening te coordineren zorgt de gezinscoach voor verlichting van de problematiek, het op gang komen van de ondersteuning, hulp en het versterken van de draagkracht. Doel is dat het gezin na een korte, intensieve interventie weer zoveel mogelijk op eigen kracht adequaat functioneert en zijn opvoedingsverantwoordelijkheid waarmaakt.

Bekijk training

Online hulpverlening

Internet maakt steeds meer deel uit van ons dagelijks leven. Internet bied niet alleen het gemak van het vinden van informatie en het leggen van contact, maar ook voor hulpverlening bij psychische, sociale of maatschappelijke problemen wordt het internet steeds meer gebruikt. Hulpverlening via internet is laagdrempelig, effectief en bereikt nieuwe doelgroepen.

Bekijk training

Vertrouwenspersoon

Opvangen en troosten, maar ook grenzen stellen, durven confronteren en een collega aanspreken op intimiderend gedrag. Een pittige en verantwoordelijke taak.

Bekijk training

Competentiegerichte leerlingbegeleiding

De zorg voor leerlingen krijgt steeds meer aandacht binnen het onderwijs. Het is een goede ontwikkeling,het is belangrijk dat waar het nodig is ondersteuning wordt geboden om zo erger te voorkomen. Dit is voor docenten naast hun dagelijkse taak een hele zorg. Competentiegerichte leerlingbegeleiding is een vorm van begeleiding aan leerlingen en eventueel ouders, welke gericht is op competentie vergroting.

Bekijk training

Crisisopvang Nieuwe Stijl / Transitie naar Wijkgerichte hulpverlening

Het bevorderen van zelfredzaamheid en activeren en de ondersteuning vanuit het sociale netwerk van de client speelt een belangrijke rol in de hulpverlening Nieuwe Stijl. Dat vraagt nieuwe competenties van de hulpverleners op het gebied van:

 • Het betrekken van het sociale netwerk in de ondersteuning van de client.
 • Het samenwerken met vrijwilligers/mantelzorgers.
Bekijk training

Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld / Kindermishandeling

Hoe kun je signalen van kindermishandeling opvangen? Om professionals die met kinderen werken handvatten te bieden bij deze en andere vragen over kindermishandeling heeft het LPP (Landelijk Platvorm Preventie Kindermishandeling), een nascholingspakket laten ontwikkelen. Het is bedoeld voor een ieder die met kinderen en of gezinnen werken. InCompany is gecertificeerd om deze training uit te voeren.

Bekijk training

Sociale netwerkversterking

Een goed functionerend sociaal netwerk is belangrijk voor het welzijn van gezinnen.  Het versterken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders, gezinnen en hun omgeving is een belangrijke prioriteit in het Nederlandse jeugdbeleid. Sociale Netwerk Versterking doet beroep op de eigen kracht van de hulpvrager. Hierbij gaat de rol van hulpverlener over in een rol van procesbegeleider. De oplossingen die de cliënt met zijn netwerk bedenkt, sluiten vaak beter aan bij de feitelijke hulp en hebben ook een langere levensduur.

Bekijk training

Omgaan met ouders

In het onderwijs maar ook daarbuiten zie je dat mensen over grenzen van anderen heen gaan in het omgaan met elkaar. Medewerkers kunnen worden geconfronteerd met vervelende opmerkingen, beledigingen en soms regelrecht agressief gedrag van leerlingen, ouders/ verzorgers.

Waar leg ik de grens? Wat accepteer ik wel en niet? Wat doet agressie met mij en hoe reageer ik op agressie? Hoe te reageren met behup van de Roos van Leary? Deze onderwerpen worden besproken tijdens de training.

Bekijk training

Preventie Agressie Ouderenmishandeling

Kennis op doen van agressie bij ouderen en van Ouderenmishandeling. Welke vormen van mishandeling zijn er, hoe herken je  deze, hoe maak je het bespreekbaar en hoe moet je handelen bij een vermoeden van ouderenmishandeling.

Kennis opdoen van de keten van organisaties die betrokken kunnen worden bij ouderenmishandeling.

Bekijk training

Zelforganiserende teams

Invoering van en succesvol werken in een zelf-organiserend team. De trend om meer en meer te werken vanuit het principe van zelforganiserende teams, zet zich gestaag door. Het biedt inderdaad vele voordelen, mits juist toegepast. Hoe zet je een zelfsturend team op? Hoe werk je succesvol in een zelf-organiserend team? Welke talenten en competenties zitten er in ons team?

Bekijk training

Wijkgerichte hulpverlening Nieuwe stijl

Door de transities in de sociale sector verschuift de hulpverlening meer naar een ambulant en wijkgericht aanbod. Dit vraagt een andere houding en aanpak van de hulpverleners.

De nieuwe stijl houdt in: Het bevorderen van zelfredzaamheid, het activeren en ondersteuning vanuit het sociale netwerk van de cliënt. Dat vraagt nieuwe competenties van de hulpverleners op het gebied van; het betrekken van het sociale netwerk in de ondersteuning van de cliënt en het samenwerken met vrijwilligers en of mantelzorgers.

Dit heeft effect op de samenwerking in het (wijk)team, daarom besteden we tijdens de cursus ook aandacht aan teamontwikkeling. Hoe ondergaat het team de transitie, welke duurzame bijdrage levert een ieder in het team?

Bekijk training

Werken met de Roos van Leary

Gedrag roept gedrag op. Het staat nooit helemaal los van elkaar. Jij wordt boos omdat een ander stom doet, je huilt als een ander je pijn doet, je helpt als iemand om hulp vraagt. Enzovoort. Dat is actie-reactie. En hoewel dat automatisch lijkt te gebeuren, liggen daar toch spelregels aan ten grondslag. Spelregels die wij onbewust volgen leren we op deze training bewust toe te passen.

Bekijk training

Sociaal-emotionele leerlingbegeleiding

Het is lastig om in gesprek met de leerling een goed beeld te krijgen van wat er aan de hand is, waar de leerling mee zit. De leerling weet het vaak zelf niet of kan het moeilijk verwoorden. Hoe kun je vanuit een vertrouwensrelatie de leerling zijn verhaal laten doen en hem begeleiden in het aanpakken van zijn problemen. En indien nodig naar de juiste hulpinstantie verwijzen.

Bekijk training

Studiemiddag Geheimhouding

Vertrouwen vs meldingsplicht, hoe hier mee om te gaan?

Het doel van deze middag is om met elkaar de grenzen van geheimhouding
scherper te krijgen.

 • Hoe ga je om met Geheimhouding? 
 • Veel hulpverlenende begeleiders lopen tegen de grenzen van
  vertrouwelijkheid aan.
 • Wat moet je doen als je kennis hebt van een strafbaar feit?
 • Wanneer moet wel en wanneer moet niet handelen?
 • Wat zijn de juridische aspecten; de wet op privacy en persoonsgegevens hierbij?
Bekijk training

Omgaan met agressie bij ouderen

Verzorgenden en verpleegkundigen hebben veel te maken met agressie, zoals onlangs uit onderzoek is gebleken. Agressie komt vaak voor bij demente ouderen. Veelal zijn er aanwijsbare redenen, zoals de bejegening door medewerkers. Zorgcentra registreren vaak alle fysieke incidenten. De gemelde agressieve gedragingen lopen uiteen van krabben, knijpen, schoppen, en slaan tot soms zelfs bijten. Agressief gedrag kan werkelijk overal voorkomen. In slaap- en huiskamers, sanitaire ruimtes, op kantoor, de gangen, en activiteitenruimtes. Over het algemeen krijgen medewerkers die fysiek het dichtst bij de bewoners staan de meeste klappen: oftewel de verzorgenden en de verpleegkundigen.

Bekijk training

Training Stop agressie

In het onderwijs maar ook daarbuiten zie je dat mensen over grenzen van anderen heen gaan in het omgaan met elkaar. Medewerkers kunnen worden geconfronteerd met vervelende opmerkingen, beledigingen en soms regelrecht agressief gedrag van leerlingen, ouders/ verzorgers.

Waar leg ik de grens? Wat accepteer ik wel en niet? Wat doet agressie met mij en hoe reageer ik op agressie? Hoe te reageren met behup van de Roos van Leary? Deze onderwerpen worden besproken tijdens de training.

Bekijk training